Algemene voorwaarden Salescom Solutions

Salescom Solutions logo

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Salescom Solutions (KvK 69966737) tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Acceptatie

Door ondertekening van de opdrachtbevestiging / het inschrijfformulier accepteert de opdrachtgever c.q. deelnemer de hiergenoemde algemene trainingsvoorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Training/opleiding
De overeenkomst tussen Salescom Solutions en de Opdrachtgever voor het verzorgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of de overeenkomst van opdracht, of door de door Salescom Solutions rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Salescom Solutions aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. 

2.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Salescom Solutions en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Salescom Solutions opgestelde overeenkomst van opdracht, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Salescom Solutions van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever. 

2.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Salescom Solutions zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten. 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Salescom Solutions is gerechtigd:
a. programma’s van trainingen aan te passen;
b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. 


3.2 Voor zover door Salescom Solutions uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Salescom Solutions zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Salescom Solutions in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Salescom Solutions hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 4: Annulering of verplaatsing 

4.1 Annulering / verplaatsing door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 4.1c, € 200,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering van de training/opleiding door de opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok op de administratiekosten als bedoeld in 4.1b: na, kosteloos geschieden. Bij annulering van de training/opleiding op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt 100% van de trainings/opleidingsprijs berekend.
d. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

e. Vervanging van een deelnemer op de ingeschreven training voorafgaand aan de training is mogelijk en is altijd kosteloos. 

f. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Salescom Solutions toegezonden facturen.
g. De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen/opleidingen zijn afwijkend en worden vermeld door Salescom Solutions in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training/opleiding aan opdrachtgever. 

Artikel 5: Annulering of wijziging door Salescom Solutions

Salescom Solutions heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Salescom Solutions betaalde bedrag.

Artikel 6: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Salescom Solutions wordt medegedeeld. Deze bepaling laat onverlet het recht van Salescom Solutions op grond van artikel 5. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 7: Betaling training/opleiding

7.1. Salescom Solutions brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door Salescom Solutions aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Salescom Solutions aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

7.2. Indien de Opdrachtgever de door Salescom Solutions gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Salescom Solutions steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Salescom Solutions op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

7.3. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Salescom Solutions gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

Salescom Solutions heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Salescom Solutions. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van Salescom Solutions. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Salescom Solutions uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Salescom Solutions, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Salescom Solutions, berust uitsluitend bij Salescom Solutions tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Salescom Solutions houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Overname van personeel

De werknemers van Salescom Solutions zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Salescom Solutions mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Salescom Solutions, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van Salescom Solutions in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Salescom Solutions spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Salescom Solutions in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Salescom Solutions vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Salescom Solutions. Salescom Solutions kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

11.2 Salescom Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 

11.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,- excl. BTW.

11.4 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Salescom Solutions gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Salescom Solutions sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Salescom Solutions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

11.6 Salescom Solutions zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
c. Salescom Solutions is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 12: Privacy beleid

12.1 Voor ons privacy beleid verwijzen wij u naar de meegezonden bijlage privacy beleid.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Salescom Solutions en een Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.