Privacy beleid Salescom Solutions

Privacy beleid Salescom Solutions

Inleiding

Jouw privacy is van groot belang. Salescom Solutions neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig met je gegevens om. Salescom Solutions doet er niets geks mee en gaat ze ook al niet verkopen omdat wij dat zelf ook niet willen. Salescom Solutions draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zal die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (voorheen Wet op de Privacy).

Door gebruik te maken van deze site en van de diensten van Salescom Solutions, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met het privacy- en cookie beleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.

Bij het gebruik maken van deze site, onze producten en diensten kunnen wij, Salescom Solutions, informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die worden verzameld bij aanmelding van een opleiding, brochure, training, e-book of nieuwsbrief.

Je leest hier hoe Salescom Solutions omgaat met de betreffende informatie, hoe en welke informatie Salescom Solutions kan verzamelen en voor welke doeleinden die kunnen worden gebruikt. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen, en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@salescomsolutions.nl. 

Welke gegevens worden verwerkt?

Salescom Solutions verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. 

Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een training, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. 

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Financiële en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve verwerking
 • Persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving voor en/of deelneming aan een training, opleiding, coaching, assessment of organisatieontwikkelingstraject
 • Persoonsgegevens die verbinding houden met jouw aanwezigheid, eventuele resultaten (van e-learning modules) en of je een traject (met goed gevolg) hebt afgerond
 • Jouw feedback over de geleverde dienst, waaronder testimonials en overige informatie die jij daarbij aan ons verstrekt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salescomsolutions.nl. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Salescom Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden
 • Om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen op het gebied van onze diensten en producten
 • In het kader van het verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten
 • Om gegevens te gebruiken tijdens assessment-, coachings-, trainings- en organisatieontwikkelingstrajecten die nodig zijn om ontwikkeling en groei mogelijk te maken
 • In het kader van het kunnen leveren van aanvragen met betrekking tot een Salescom Solutions dienstverlening
 • Het verzenden van nieuwsbrieven, er bevindt zich altijd een afmeldlink onder de nieuwsbrief, zodat jij je direct kunt afmelden

Hoe lang wij gegevens bewaren

Salescom Solutions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier tot maximaal 5 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Contactgegevens van klanten tot maximaal 5 jaar na het aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Contactgegevens van prospects tot maximaal 5 jaar na het laatste contact.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting)

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt inzien die Salescom Solutions over jou heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van een inzage verzoek , kun je hiertoe een verzoek doen bij Salescom Solutions. Je kunt verzoeken dat Salescom Solutions je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Salescom Solutions de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Salescom Solutions of ene derde plaats vindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van Salescom Solutions te verkrijgen. Salescom Solutions zal deze vertrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Reactie door Salescom Solutions

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@salescomsolutions.nl. Salescom Solutions zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat Salescom Solutions een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Salescom Solutions je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy beleid na te lopen op eventuele wijzigingen.

Beveiliging

Salescom Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Salescom Solutions logo